Kalendarium

Środa, 2024-07-17

Imieniny: Aleksego, Bogdana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 88546589
  • Do końca roku: 167 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

tel.158322563 

świetlica tel.158322226

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia


NASZA SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ
czyli
Historia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu 

 

"Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam. . . "
Julian Tuwim

 

          Nasza szkoła to nie tylko jej dzień dzisiejszy, to przeszło stuletnia historia istnienia szkolnictwa w prawobrzeżnym, galicyjskim zaścianku szlacheckim - Nadbrzeziu. Jak podają najstarsze kroniki szkolne nauka w nadbrzeskiej szkole rozpoczęła się już w 1863 roku. Początkowo była to szkoła prywatna, nauka trwała 8 miesięcy od 1 października do 30 maja, a nauczyciel opłacany był przez Zarząd Gminy. Była to szkoła koedukacyjna. Do szkoły tej, w której nie wydawano świadectw, przyjmowano dzieci od ósmego roku życia. Pierwszym nauczycielem szkoły był szlachcic chodaczkowy, pochodzący z tego terenu - pan Pucki. W 1890 roku szkoła została upaństwowiona. Zastosowano przymus szkolny, a władze przysłały kwalifikowanego nauczyciela pana Madejskiego. Teraz nauka trwała już 10 miesięcy. W zniszczonym, drewnianym budynku uczono geografii Polski, przyrody, elementów polskiej historii. Dzięki staraniom mieszkańców trzech miejscowości należących do obwodu szkolnego  w 1909 roku stanął nowy budynek murowany o dwóch salach, z mieszkaniem dla nauczyciela. Pierwszym kierownikiem szkoły w Nadbrzeziu został Wincenty Pisarczyk.
         W 1914 roku, z chwilą wybuchu I wojny światowej, nauka została czasowo przerwana, a kierownik szkoły powołany do wojska. W tym czasie uczyła tylko jedna nauczycielka pani Warchołowa. W 1916 roku powrócił do pracy kierownik szkoły pan Pisarczyk i od tego momentu rozpoczęła się systematyczna nauka. W dwuklasowej szkole kierownik uczył nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale również dorosłych. Nauczycielką w tym czasie była również żona kierownika. Prowadziła ona lekcje z przygotowania praktycznego. Uczyła szczególnie dziewczęta szycia, haftu, gotowania i pieczenia. Zajęcia te prowadziła również z kobietami. Podczas I wojny światowej, w czasie przemarszu wojsk, szkoła wiele ucierpiała od kwaterujących w niej żołnierzy. Zostały zniszczone pomoce, mapy, książki i sprzęt szkolny.
W latach dwudziestych rozpoczyna pracę w nadbrzeskiej szkole Janina Miarkowska, która wykształciła kilkadziesiąt roczników dzieci z Nadbrzezia i Zarzekowic. W 1935 roku kierownikiem szkoły został Jan Fanek, który w 1936 roku wyremontował budynek, ogrodził plac szkolny oraz zakupił niezbędny sprzęt i pomoce szkolne. Po przyłączeniu Nadbrzezia do Sandomierza w 1938 roku szkoła staje się miejską i otrzymuje liczbę porządkową 3. 
         W czasie II wojny światowej nauka trwała z przerwami. Dużą rolę podczas okupacji odegrało tajne nauczanie, które prowadzili: Jan Fanek i Janina Miarkowska. Polegało ono na tym, że na lekcjach w szkole uczono literatury polskiej, historii, geografii - przedmiotów zdecydowanie zabronionych przez władze okupacyjne oraz poszerzano program z matematyki, fizyki i biologii. Jednocześnie nauczyciele ci uczyli starszą młodzież w prywatnych domach, realizując pełny program szkoły powszechnej. W 1941 roku nauka w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu zostaje przywrócona i trwa nieprzerwanie do 1944 roku, do momentu zajęcia naszego miasta przez wojska radzieckie. Ludność Nadbrzezia zostaje ewakuowana, a szkoła ulega dewastacji. Mimo niebezpieczeństwa i zniszczeń pod ostrzałem artylerii niemieckiej wznowiono pracę szkoły w październiku 1944 roku. W roku szkolnym 1944/45 rozpoczyna swą wieloletnią pracę w tej szkole nauczycielka Halina Janiczek. Do 1947 roku szkoła realizowała program tylko sześciu klas nauczania początkowego, zaś w 1948 roku wprowadzono obowiązkowo klasę siódmą. W roku szkolnym 1944/45 uczęszcza do szkoły już 161 dzieci, dlatego Zarząd Miejski w Sandomierzu zamierza rozpocząć rozbudowę małej dwuizbowej szkoły. W roku szkolnym 1951/52 odchodzi na emeryturę pan J. Fanek, a kierownictwo szkoły przejmuje Maria Wierzchowska, która rezygnuje z mieszkania służbowego, dzięki czemu zostaje rozwiązany problem dwóch następnych klas. W tym też roku rozpoczynają pracę kolejni nauczyciele: Jan Miłek i Helena Pawłowska.
          W 1960 roku uczy się w szkole już 214 dzieci, kadra pedagogiczna liczy 6 osób. Absolwenci bez problemów dostają się do szkół średnich. Warunki pracy są trudne, nauka odbywa się na dwie zmiany. Czynione są starania o rozbudowę starej lub budowę nowej szkoły. 8 V 1963 roku znaczącym wydarzeniem było wkopanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły - na placu odległym od starego budynku o 500 m, przy ulicy Flisaków. Fakt ten był zasługą byłego kierownika szkoły pana Jana Fanka, który włożył wiele starań w uzyskanie zezwolenia na budowę nowej szkoły. Do powstania nowego budynku przyczynili się również: ówczesna kierowniczka szkoły pani Maria Wierzchowska, władze miejskie i oświatowe oraz dyrekcja HSO, która sprawowała pieczę nad nową szkołą. Znaczące były zasługi także tutejszych mieszkańców, którzy wiele prac przy budowie szkoły wykonali w czynie społecznym.
         7 lipca 1965 roku odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie nowej szkoły. Od września 1965 roku nauczyciele i uczniowie przystąpili do pracy w nowym (obecnym) budynku, w którym obok obszernych, jasnych sal lekcyjnych znajdowały się pracownie: fizyczno-chemiczna i biologiczno-geograficzna. Piękna i duża sala gimnastyczna służyła nie tylko do zajęć gimnastycznych, lecz także częstym spotkaniom z aktorami, literatami i zespołami muzycznymi. W szkole odbywały się liczne spotkania i imprezy środowiskowe.
        Po wielu latach wytężonej pracy w 1969 roku odeszła na emeryturę kierowniczka szkoły pani Maria Wierzchowska, a dyrektorem placówki został mgr Jerzy Malinowski. Liczba uczniów wzrastała, lecz mimo to warunki pracy i nauki ulegały poprawie - urządzono kolejne pracownie przedmiotowe, zagospodarowano otoczenie szkoły, zbudowano zaplecze sportowe. W 1976 roku dyrektor szkoły mgr Jerzy Malinowski rozpoczął pracę w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu, a kierownictwo przejął mgr Henryk Dębowski.
          Z roku na rok wzrastała liczba dzieci, zwiększało się grono pedagogiczne, w dalszym ciągu funkcję zakładu patronackiego sprawowała HSO w Sandomierzu. Wyniki dydaktyczno - wychowawcze postawiły naszą placówkę w czołówce sandomierskich szkół podstawowych. W roku szkolnym 1980/81 dyrektor mgr H. Dębowski wystąpił do władz oświatowych o nadanie szkole sztandaru. W tym też czasie wprowadzono rozszerzony program nauczania plastyki do 3 godzin tygodniowo, przy współpracy z BWA w Sandomierzu urządzono pracownię plastyczną. Młodzież wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w różnorodnych konkursach plastycznych. W maju 1988 roku mgr Henryk Dębowski po krótkiej chorobie odszedł od nas na zawsze.
         W roku szkolnym 1988/89 na stanowisko dyrektora szkoły powołany zostaje mgr Kazimierz Krzelowski. Kadra pedagogiczna licząca 24 osoby uczy 347 uczniów. W tym też roku przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego zostaje pan Zdzisław Mazur, który z dyrektorem szkoły i dyrektorem zakładu patronackiego panem mgr Stanisławem Paszkiem czynią starania o nadanie szkole sztandaru. Uroczysta chwila nadania naszej szkole sztandaru noszącej wówczas imię płk Skopenki nastąpiła 29 maja 1989 roku. Fundatorami sztandaru była: Rada Pracownicza HSO i Komitet Rodzicielski.
Naukę w roku szkolnym 1989/90 rozpoczyna 378 uczniów uczących się w 17 oddziałach. Na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły wybrana została z członków rady pedagogicznej - mgr Maria Dull. 16 czerwca 1990 roku szkoła uczestniczy w uroczystości 25-lecia zakładu patronackiego - Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu. W podzięce za pomoc i życzliwość uczniowie przygotowali bogaty program artystyczny, który zaprezentowali w sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury przy HSO.
W roku szkolnym 1990/91 pracuje w szkole już 27 nauczycieli i uczy się 448 uczniów. W tym też roku zgodnie z "Instrukcją dotyczącą nauki religii w szkołach" lekcje religii odbywają się w budynku szkolnym i prowadzone są przez księży: Jana Młynarczyka i Piotra Mazurkiewicza. Ten rok przynosi jeszcze jedno ważne wydarzenie - szkoła nasza, dzięki wcześniej nawiązanej współpracy z I LO w Sandomierzu, przyjęta zostaje do Towarzystwa Szkół Twórczych w Warszawie. 
W 1990 roku, w budynku Domu Kultury przy ulicy Portowej, urządzono cztery sale lekcyjne oraz świetlicę dla klas I-III. W 1991 na potrzeby dzieci wyremontowano i oddano do użytku szkolnego sale odzyskane z pomieszczeń dawnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się w głównej siedzibie szkoły przy ulicy Flisaków. W roku szkolnym 1991/92 naukę rozpoczyna 513 uczniów, uczących się w dwóch budynkach. Od roku szkolnego 1992/93 na trwałe zapisują się w naszej szkolnej tradycji uroczyste spotkania wigilijne grona pedagogicznego, księży, przedstawicieli młodzieży i pracowników szkoły.
W roku szkolnym 1992/93 młodzież naszej szkoły rozpoczyna zajęcia z elementów informatyki, prowadzone w urządzonej na 10 stanowisk pracowni komputerowej. Wówczas w szkole zatrudnionych jest 42 nauczycieli, z czego 75% posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz 14 pracowników administracyjno-obsługowych, a 625 dzieci uczy się w 29 oddziałach. W roku szkolnym 1993/94 na stanowisko drugiego zastępcy dyrektora szkoły powołana zostaje pani mgr Halina Miłek, odpowiedzialna za pracę dydaktyczno-wychowawczą w budynku B - przy ulicy Portowej.
Na skutek zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie 21.06.1994 roku szkoła zostaje uhonorowana nadaniem imienia Armii Krajowej i wręczeniem Sztandaru ufundowanego przez Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu i Zarząd Oddziału w Sandomierzu Światowego Związku Żołnierzy AK. Nadanie szkole imienia i Sztandaru jest uwieńczeniem 131-letniej tradycji szkolnictwa w prawobrzeżnej części Sandomierza, a także działalności Armii Krajowej na tym terenie. Stale zwiększająca się liczba uczniów sprawia, że w roku szkolnym 1996/97 szkoła otrzymuje trzeci budynek przy ulicy Powiśle. Dawne pomieszczenia przedszkola przystosowano do nauki klas I-III.
W związku z wprowadzeniem reformy oświaty w roku szkolnym 98/99 zostaje utworzony Zespół Szkół obejmujący Szkołę Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 2. Zespołem szkół kieruje dyrektor Kazimierz Krzelowski, który we wrześniu 2001 roku obejmuje stanowisko dyr. gimnazjum mieszącego się w nowym budynku. Dyrektor K. Krzelowski włożył wiele pracy i trudu w kierowanie SP nr 3 (kilka budynków, nadawanie sztandarów, remonty, zagospodarowanie terenu wokół szkoły). W lipcu i sierpniu 2001 r. w budynku A przeprowadzono remont parteru - zniszczenia popowodziowe - urządzono nową szatnię, pracownię komputerową, bibliotekę przeniesiono do większych, wygodniejszych pomieszczeń, rozbudowano i unowocześniono kuchnię i stołówkę (wspólne dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Niż demograficzny i przejście gimnazjalistów do nowego budynku spowodowały, że zlikwidowano naukę w budynkach B i C. Szkoła ma jedną siedzibę przy ul. Flisaków 30. Od września 2001 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pan mgr inż. Grzegorz Socha, funkcję zastępcy pełni pani mgr M. Dull. Od grudnia 2002 r. na zastępcę dyr. powołana zostaje mgr U. Antończyk - Cząstka w związku z podjęciem przez p. M. Dull obowiązków radnej miasta Sandomierza. W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 341 uczniów, kadra pedagogiczna liczy 34 osoby, wszyscy posiadają wyższe wykształcenie odpowiednie do realizacji zadań statutowych szkoły. Osiem osób spośród grona posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.
         Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez uczniów w różnych konkursach i imprezach środowiskowych świadczą o prawidłowej działalności kadry pedagogicznej. Barwną wizytówką szkoły był działający w latach 1999 - 2009 zespół ludowy "Ziemia Sandomierska". W kolejnych latach liczba uczniów systematycznie ulegała zmniejszeniu w roku szkolnym 2008/2009 zlikwidowane zostało stanowisko zastępcy dyrektora szkoły.
         Rok 2010 był dramatyczny dla szkoły. Powódź w maju i czerwcu spowodowała olbrzymie straty w budynku. Woda utrzymująca się ponad trzy tygodnie sięgała do połowy pierwszego piętra. Od 1 września 2010 roku uczniowie klas I - III uczyli się w Szkole Podstawowej nr 1, a uczniowie klas IV - VI uczyli się w budynku Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu. Dzięki pomocy i wsparciu wielu sponsorów od 3 listopada nauka przebiega w odnowionej i unowocześnionej szkole.