Kalendarium

Czwartek, 2024-06-20

Imieniny: Bogny, Rafaeli

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 88386428
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

tel.158322563 

świetlica tel.158322226

RODO

 RODO - ochrona danych osobowych

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie
Dnia 25 maja 2018 r. zaczeło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W związku z powyższym informujemy:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu, ul. Flisaków 30, 27- 600 Sandomierz, tel. (15) 832 25 63


2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


4. Pani/a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 


5. Nie udostępniamy Pani/a danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi informatyczne, medyczne, edukacyjno-szkoleniowe, księgowo-kadrowe, pocztowe, kurierskie.


6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.


8. Ma Pani/Pan prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.


9. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pani/a danych osobowych następuje niezgodnie z w/w rozporządzeniem i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Przekazanie nam danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.


11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego.