Kalendarium

Czwartek, 2024-06-20

Imieniny: Bogny, Rafaeli

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 88385854
  • Do końca roku: 194 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Armii Krajowej

ul. Flisaków 30

27 - 600 Sandomierz

tel.158322563 

świetlica tel.158322226

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SANDOMIERZU

 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną  odpowiedzialność za sprzęt .

4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj.
w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy i bibliotece.

5. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny, (w czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek.

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać
z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy ( w czasie przerw międzylekcyjnych).

7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.

9.Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu. 

Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje:

  • upomnienie ustne
  • informacja do rodziców na platformie dziennika elektronicznego
  • zabranie telefonu do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły.

a) po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat
i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie, podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do „depozytu”

b) aparat odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia;

c) wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące
w szkole zasady korzystania z telefonów komórkowych i wpisuje uczniowi uwagę co skutkuje obniżeniem oceny z zachowania .